Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-19.00
Cumartesi 10.00-17.00
Pazar Kapalıdır.
Çalışma Salonlarımız
Hafta içi 08:00-23:00
Hafta sonu 10:00-23:00
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

 

YARARLANMA KOŞULLARI

Kütüphaneden Yararlanma – Üyelik Koşulları

a. Üniversitenin akademik ve idari personeli, emekli akademik ve idari personeli, öğrencileri ile üniversite dışından gelen araştırmacılar kütüphaneden yararlanabilirler.

b. Üniversitenin akademik ve idari personeli, emekli akademik personeli ve öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.

c. Üniversite kimlikleri hazırlanmamış veya üniversite kimliğini kaybetmiş öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerden aldıkları yeni tarihli öğrenci belgesi ile üyelikleri aktif hale getirilir.

d. Üniversite dışından gelen araştırmacılar kütüphane kaynaklarını yalnızca kütüphanede kullanabilirler.

Ödünç Verme

Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri ile emekli akademik ve idari personeli kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ancak kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç kitap verilebilir.

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

a. Kütüphaneye üye olan akademik ve idari personel 1ay süre ile 10 adet kitap ve 10 adet kitap dışı materyal alabilirler.

b. Öğrenciler 15 gün süre ile 7 adet kitap ve 7 adet kitap dışı materyal alabilirler.

c. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri 1 ay süre ile 10 adet kitap ve 10 adet kitap dışı materyal alabilirler.

d. İki statüyü birden kapsayan okuyucular sadece üst statüde değerlendirilir.

e. Ödünç alma işlemleri sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Başka bir üyenin kimliği ile ödünç kitap verilemez.

f. Ödünç verme süreleri (Rektörlüğün bilgisi dahilinde) gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.

g. Ödünç alınan kitap, süresi geciktirilmemiş ise ve başkası tarafından ayırtılmadıysa kütüphanemiz “web” sayfasından aynı sürelerle iki defa uzatılabilir.

h. Üzerinde süresi geçmiş kitap varsa ödünç kitap verilemez.

i. Kullanıcı, okuyucu üzerinde bulunan bir kitap için kütüphane “web” sayfasından ayırtma işlemi yapabilir. Okuyucu kitabı teslim ettiği zaman ayırtan kişinin mail adresine kitabın iade edildiği mail gönderilerek bildirilir. Ayırtılan kitap 3 gün içinde alınmazsa sıradaki okuyucuya verilir, okuyucu yoksa rafa kaldırılır.

j. Her öğrencinin ayırtacağı kitap sayısı 2 ile sınırlıdır.

k. Kütüphane yönetimi, gerektiğinde, ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir.

l. Danışma kaynakları, süreli yayınlar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile elektronik ortamdaki eserler (materyalin eki olarak gelmiş CD_ROM veya disketler hariç) dışındaki tüm kütüphane materyali ödünç alınabilir.

m. Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin kararıyla “rezerve” kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar 2 saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmezse süre iki saat daha uzatılabilir.

n. Öğrenciler mezuniyetlerinde ve kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden “ilişik kesme belgesi” almak zorundadırlar. Bu öğrencilerin isimleri ilgili birimlerce zaman geçmeden Daire Başkanlığına bildirilir. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere “ilişik kesme” belgeleri verilmez. Bu konuda Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dekanlıklar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlükleri ve diğer birimler arasında işbirliği yapılır.

o. Üniversiteden emekli olan veya istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlikle bir süre üniversiteden uzaklaşan öğretim elemanları ödünç aldıkları kitapları iade ederek Merkez Kütüphaneden “ilişiği yoktur” yazısı almak zorundadırlar. Personel Daire Başkanlığı kütüphaneden “ilişiği yoktur” yazısı almayanların işlemlerini yapamaz. Bu işlemler Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.

p. Kullanıcı ödünç aldığı kaynağı iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

q. İade süresi geçmiş kitabın uzatma işlemi yapılamaz. Okuyucu, iade edilen kitabı tekrar almak isterse raf işlemleri yapıldıktan sonra, görevli tarafından söylenen zamanda tekrar alabilir.

 

Gecikme Yaptırımları

a. Üzerinde iade günü geçmiş kitap ve sair materyal bulunan kullanıcılara ödünç materyal verilemez. Materyal geciktirme cezaları, geç getirilen süre x2 gün olarak uygulanır.

b. Kullanıcı, ödünç aldığı materyali iade uyarılarına rağmen cezaya girdiği tarihi takip eden sömestr sonuna kadar iade etmediği taktirde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli hukuki işlem tesis edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

c. Ödünç alınan kitap ve sair materyal, teslim süresi içinde, alındığı şekliyle iade edilmek zorundadır. İade esnasında kitabın ilk muayenesinde kitabın veya diğer materyalin hasarlı olduğu anlaşılırsa durum bir tutanakla tespit edilir. Hasarlı kitap için kayıp kitap işlemi yapılır.

d. Kaybetme, çalınma ve benzeri nedenlerle iadesi yapılamayan kitap ve sair materyalin bedeli nakden tazmin ettirilir.

e. Ödünç alınan materyali iade edemeyen kullanıcı kitap ve sair materyal için, Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak zorundadır.

f. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenir.

 

Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi Almada Uygulanan Kurallar

a. Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik personel ile doktora/master öğrencilerinin acil gereksinimi olan kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kitap ve sair materyalin diğer kütüphanelerden ödünç alınmasıdır. Bu hizmet Kütüphaneler arası ödünç alma birimi ILL( Inter Library Loan)tarafından yapılır.

b. Üniversitemizden yapılan ödünç istekleri, kütüphanemizin Web sayfası üzerinden üye girişi yapılarak “Kütüphaneler Arası Ödünç” (KAÖ) yayın istek formu doldurularak yapılır.

c. Diğer üniversitelere mensup öğretim üyeleri ödünç alma işlemini kendi kütüphaneleri aracılığıyla yaparlar.

d. Dergiler, referans kaynakları ve tezler ödünç verilemez.

e. Kütüphaneler arası ödünç yayın istek sayısında ilgili kütüphane kuralları geçerlidir.

f. Yayınlar başka bir okuyucu tarafından ayırtılmamış ise 1 kez uzatma işlemi yapılabilir.

g. Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

h. Merkez Kütüphane; teknolojik gelişmelere koşut olarak oluşturulacak kütüphaneler arası işbirliği modeli çerçevesinde yayın isteklerini gerçekleştirebilir.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016